Policy mot alkohol och droger

Syfte/målsättning:

Nacka Hundungdoms styrelse och ledare strävar alltid efter att vara så goda förebilder som möjligt, då klubbens medlemmar är unga faller rollen som förebilder naturligt på ledare och styrelsemedlemmar.

 

Vår önskan är att Nacka Hundungdom ska vara en förening som symboliserar trygghet, alla ska känna sig välkomna. I stadgarna som klubben har antagit genom Sveriges Hundungdom står det skrivet att alla våra aktiviteter ska vara alkohol- och drogfria.

 

Ansvar:
Alla klubbens medlemmar har ett ansvar att se till att vår noll- tolerans mot alkohol och droger efterlevs, men styrelsen har det huvudsakliga ansvaret.

 

Omskrivning: 
Vår alkohol- och drogpolicy innefattar ANDT, alkohol, narkotika, doping och tobak. Även doping av hundar, enligt Svensks Kennelklubbens dopingpolicy, Nationellt Dopingreglemente för hund ingår.

 

Handlingsplan:
Om medlem under 18 års ålder bryter mot policyn utesluts medlemmen tillfälligt från aktuell aktivitet samt ombeds lämna platsen. Målsman kontaktas omedelbart av medlemsansvarig/styrelsen. Om styrelsen bedömer att det finns ett behov så kontaktas socialstyrelsen/polis.

 

Om medlem över 18 års ålder bryter mot policyn kallas denne till möte med medlemsansvarig och stängs tillfälligt av från aktuell aktivitet.

 

Skulle styrelsemedlem bryta mot policyn, så skulle, förutom tidigare nämnda åtgärder, personen avsättas med omedelbar verkan. Ledare/instruktörer fråntas omedelbart rätten att leda aktiviteter.

 

Om förälder/utomstående brukar tobak eller är påverkad av alkohol eller andra droger vid våra aktiviteter ombeds denne förflytta sig till annan plats.

 

Vid tillfällen då det kan bli aktuellt att föräldrar skjutsar fler medlemmar än sina egna barn till aktiviteter anordnade/erbjudna av Nacka Hundungdom så förutsätter vi givetvis att den som kör inte har intagit någon alkohol eller andra droger. Om ledarna/styrelsen märker att något inte är som det ska är det deras skyldighet att agera.

 

Vid olagliga aktiviteter kontaktas alltid polis.